时尚英语网_官方网站_实战英语口语_交流平台_okay66.com

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 912|回复: 0

初中英语单词分类(带音标)1-16

[复制链接]

305

主题

307

帖子

1097

积分

管理员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
1097
发表于 2016-7-10 23:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
初中英语单词分类(带音标)1-16

一、 学习用品 (school[sku:l] things)

Pen钢笔[pen]      
eraser橡皮 [i'reizə]      
Pencil铅笔['pensəl]     
crayon蜡笔['kreiən]        
pencil-case铅笔盒['pensəl-keis]      
sharpener卷笔刀         
ruler尺子['ru:lə]      
story-book故事书['stɔ:ri-buk]         
book书[buk]      
notebook笔记本['nəutbuk]           
bag包[bæɡ]   
Chinese book语文书     
comic book漫画书['kɔmik-buk]      
English book英语书     
post card明信片[pəust-kɑ:d]        
math book数学书[mæθ-buk]
newspaper报纸['nju:s,peipə, 'nju:z-]         
magazine杂志[,mæɡə'zi:n]        
schoolbag书包['sku:lbæɡ]   
dictionary词典['dikʃənəri]


二、 人体 (body)['bɔdi]

foot脚[fut]   
eye眼睛[ai]   
head头[hed]     
ear耳朵[iə]   
face脸[feis]     
arm手臂[ɑ:m]   
hair头发[hεə]      
hand手[hænd]      
nose鼻子[nəuz]   
finger手指['fiŋɡə]      
mouth嘴[mauθ]   
leg腿[leɡ]               
tail尾巴[teil]

三、 颜色 (colours)

red红 [red]   
black黑 [blæk]   
blue蓝 [blu:]   
pink粉红[piŋk]   
yellow黄 ['jeləu]   
purple紫 ['pə:pl]   
green绿[ɡri:n]   
orange橙['ɔrindʒ, 'ɔ:-]      
white白 [hwait]  
brown棕[braun]

四、 动物 (animals)animal ['æniməl]  

cat猫[kæt]   
lion狮子['laiən]   
dog狗[dɔɡ, dɔ:ɡ]   
tiger老虎['taiɡə]     
pig猪[piɡ]   
fox狐狸[fɔks]     
duck鸭[dʌk]   
zebra斑马['zi:brə]      
rabbit兔['ræbit]     
deer鹿[diə]      
horse马[hɔ:s]   
giraffe长颈鹿[dʒi'rɑ:f]   
elephant大象['elifənt]   
goose鹅[ɡu:s]     
ant蚂蚁[ænt]   
hen母鸡[hen]   
fish鱼[fiʃ]
turkey火鸡['tə:ki]     
bird鸟[bə:d]   
lamb小羊[læm]   
sheep绵羊[ʃip]
beaver海狸['bi:və]   
goat山羊[ɡəut]   
snake蛇[sneik]
cow奶牛[kau]      
mouse老鼠[maus, mauz]   
donkey驴['dɔŋki]     
squirrel松鼠['skwə:rəl, 'skwi-, 'skwʌ-]   
kangaroo袋鼠[,kænɡə'ru:]
monkey猴['mʌŋki]   
shark鲨鱼[ʃɑ:k]     
panda熊猫['pændə]      
bear熊[bεə]   

五、 人物 (people)['pi:pl]  

friend朋友[frend]   
aunt姑姑[ɑ:nt, ænt]      
boy男孩[bɔi]   
cousin堂(表)兄弟;堂(表)姐妹['kʌzən]         
girl女孩[ɡə:l]   
son儿子[sʌn]      
mother母亲['mʌeə]     
daughter女儿['dɔ:tə]      
father父亲['fɑ:eə]   
baby婴儿['beibi]      
sister姐妹['sistə]   
kid小孩[kid]      
brother兄弟['brʌeə]   
classmate同学['klɑ:smeit]   
uncle叔叔;舅舅['ʌŋkl]      
queen女王[kwi:n]      
man男人[mæn]      
visitor参观者['vizitə]      
woman女人['wumən]     
neighbour邻居['neibə]      
Miss小姐[mis] Mr.先生      
principal校长['prinsəpəl]      
lady女士;小姐['leidi]   
university student大学生 [,ju:ni'və:səti-'stju:dənt]
mom妈妈[mɔm]      
pen pal笔友[pen-pæl]      
dada爸爸[dæd, 'dɑ:dɑ:]   
tourist旅行者['tuərist]      
parents父母parent ['pεərənt]      
people人物['pi:pl]      
grandparents祖父母['ɡrænd,pεərənt]     
robot机器人['rəubɔt, -bət, 'rɔbət]  
grandma/grandmother(外)祖母['ɡrænd,mʌeə]        
grandpa/grandfather(外)祖父['ɡrændpɑ:] / ['ɡrænd,fɑ:eə]

六、 职业 (jobs)[dʒɔbs]

teacher教师['ti:tʃə]     
actress女演员['æktris]     
student学生['stju:dənt, 'stu:-]   
artist画家['ɑ:tist]  
doctor医生[dɔktə]     
TV reporter电视台记者[ri'pɔ:tə]        
nurse护士[nə:s]   
engineer工程师[,endʒi'niə]     
driver司机[nə:s]  
accountant会计[ə'kauntənt]     
farmer农民['fɑ:mə]      
policeman(男)警察[pə'li:smən] s   
singer歌唱家['siŋə]         
salesperson销售员['seilz,pə:sən]        
writer作家['raitə]        
cleaner清洁工['kli:nə]     
actor男演员['æktə]        
baseball player棒球运动员['beisbɔ:l- 'pleiə]   
police警察[pə'li:s]  
assistant售货员[ə'sistənt]  

七、 食品、饮料 (food & drink)

rice米饭[rais]   
chicken鸡肉['tʃikin]   
bread面包[bred]   
pork猪肉 [pɔ:k]   
beef牛肉[bi:f]  
mutton羊肉['mʌtən]   
milk牛奶[milk]   
vegetable蔬菜['vedʒitəbl]
water水['wɔ:tə, 'wɔ-]   
salad沙拉['sæləd]   
egg蛋[eɡ]   
soup汤[su:p]
fish鱼[fiʃ]  
ice冰[ais]   
tofu豆腐['təufu:]   
ice-cream冰淇淋['aiskri:m]
cake蛋糕[keik]   
Coke可乐   
hot dog热狗[hɔt-[dɔɡ]
juice果汁[dʒu:s]   
hamburger汉堡包['hæmbə:ɡə]     
tea茶 [ti:]  
French fries炸薯条[fraids]      
coffee咖啡['kɔfi]  
cookie曲奇['kuki]   
breakfast早餐['brekfəst]   
biscuit饼干['biskit]
lunch午餐[lʌntʃ]   
jam果酱[dʒæm]   
dinner/supper晚餐['dinə] / ['sʌpə]   
noodles面条['nu:dl]   
meal一餐 [mi:l]
meat肉[mi:t]   

八、 水果、蔬菜 (fruit/ vegetables)[fru:t] ['vedʒitəbl]

apple苹果['æpl]   
tomato西红柿[tə'mɑ:təu]   
banana香蕉[bə'nɑ:nə, -'næ-]   
potato土豆[pə'teitəu]     
pear梨[pεə]   
peach桃[pi:tʃ]     
orange橙['ɔrindʒ, 'ɔ:-]   
strawberry草莓['strɔ:bəri]         
watermelon西瓜['wɔ:tə-'melən]   
cucumber黄瓜['kju:kʌmbə]     
grape葡萄[ɡreip]
onion洋葱['ʌnjən]      
eggplant茄子['eɡplɑ:nt,-plænt]  
carrot胡萝卜['kærət]      
green beans青豆[ɡri:n- bi:n]
cabbage卷心菜['kæbidʒ]

九、 衣服 (clothes)[kləues]

jacket夹克衫['dʒækit]   
shorts短裤 [ʃɔ:t]s   
shirt衬衫[ʃə:t]   
sneakers网球鞋['sni:kə] s   
T-shirt丅恤衫   
skirt短裙子[skə:t]     
sandals凉鞋['sædəl]s   
dress连衣裙[dres]     
boots靴子[bu:ts]   
jeans牛仔裤[dʒi:n, dʒein]   
hat(有沿的)帽子[hæt]   
pants长裤[pænts]      
cap便帽[kæp]   
socks袜子[sɔk]s   
sunglasses太阳镜['sʌn,ɡlɑ:siz, -,ɡlæ-]      
shoes鞋子[ʃu:]s   
tie领带[tai]   
sweater毛衣['swetə]     
scarf围巾[skɑ:f]   
coat上衣[kəut]      
gloves手套[ɡlʌv]s     
raincoat雨衣['reinkəut]      
trousers裤子['trauzəz]  
cloth布[klɔθ, klɔ:θ]

十、 交通工具 (vehicles) ['vi:ikl]

bike自行车[baik]   
car小汽车[kɑ:]     
bus公共汽车[bʌs]   
taxi出租车['tæksi]   
train火车[trein]   
jeep吉普车[dʒi:p]   
boat小船[bəut]     
van小货车;面包车[væn]   
ship轮船[ʃip]   
airplane飞机[plein] / ['εəplein]            

十一、杂物(other things)['ʌeə] [θiŋ]s

window窗户['windəu]   
spoon勺子[spu:n]   
door门[dɔ:]  
chopsticks筷子   
desk课桌[desk]   
pot锅[pɔt]   
chair椅子[tʃεə]   
gift礼物[ɡift]
bed床[bed]   
toy玩具[tɔi]   
computer计算机[kəm'pju:tə]   
doll洋娃娃[dɔl]   
ball球[bɔ:l]   
fan风扇[fæn]     
balloon气球[bə'lu:n]   
light灯['lait]     
kite风筝[kait]   
picture图画;照片['piktʃə]   
box盒子[bɔks]  
wall墙壁[wɔ:l]     
umbrella伞 [ʌm'brelə]   
floor地板[flɔ:]     
curtain窗帘['kə:tən]     
violin小提琴[,vaiə'lin]   
trash bin垃圾箱[træʃ] [bin]   
yo-yo溜溜球   
closet壁橱['klɔzit]   
nest鸟窝[nest]   
mirror镜子['mirə]   
hole洞[həul]   
end table床头柜[end-'teibl]   
tube管子[tju:b, tu:b]
toothbrush牙刷 ['tu:θbrʌʃ]   
present礼物['prezənt, pri'zent]   
lamp台灯[læmp]   
e-mail电子邮件[meil]     
phone电话[fəun]   
traffic light交通灯['træfik] ['lait]     
sofa沙发['səufə]   
money钱['mʌni]     
shelf书架[ʃelf]   
medicine药['medisin]
fridge冰箱[fridʒ]   
photo照片['fəutəu]   
table桌子['teibl]   
chart图表[tʃɑ:t]   
TV电视   
plate盘子[pleit]   
knife刀[naif]   
key钥匙ki:]   
fork叉[fɔ:k]   
lock锁 [lɔk]  

十二、地点(locations)[ləu'keiʃən] s

home家[həum]   
gym体育馆[dʒim]     
room房间[ru:m, rum]   
washroom卫生间['wɔʃrum]     
bedroom卧室['bedru:m]   
art room绘画教室[ɑ:t] [ru:m, rum]     
bathroom卫生间['bɑ:θrum]   
computer room计算机教室[kəm'pju:tə] [ru:m]     
living room起居室['liviŋ] [ru:m, rum]     
music room音乐教室['mju:zik] [ru:m, rum]      
kitchen厨房['kitʃin]  
TV room电视机房[ru:m]        
classroom教室['klɑ:srum]     
flat公寓[flæt]     
school学校[sku:l]   
company公司['kɔmpəni]   
park公园[pɑ:k]   
factory工厂['fæktəri]   
library图书馆['laibrəri]     
fruit stand水果摊[fru:t] [stænd]   
post office邮局[pəust] ['ɔfis]   
pet shop宠物商店[pet] [ʃɔp]  
police office警察局[pə'li:s] ['ɔfis]   
nature park自然公园 ['neitʃə] [pɑ:k]   
hospital医院 ['hɔspitəl]  
theme park主题公园[θi:m] [pɑ:k]   
cinema电影院['sinəmə]   
science museum科学博物馆 ['saiəns] [mju:'ziəm]   
bookstore书店['bukstɔ:]   
the Great Wall长城[ɡreit] [wɔ:l]      
farm农场[fɑ:m]   
supermarket超市['sju:pə,mɑ:kit]     
zoo动物园[zu:]   
bank银行[bæŋk]   
garden花园['ɡɑ:dn]  
country国家['kʌntri]      
study书房['stʌdi]   
village乡村['vilidʒ]      
playground操场['pleiɡraund]   
city城市['siti]     
canteen食堂[kæn'ti:n]   
hometown家乡['həum'taun]      
teacher's office教师办公室['ti:tʃə]s['ɔfis]   
bus stop公交车站[bʌs] [stɔp]  
library图书馆['laibrəri]  

十三、课程 (classes)[klɑ:s, klæs]  

sports体育运动[spɔ:ts]      
Chinese语文   
science科学['saiəns]      
math数学[mæθ]      
Moral Education思想品德课['mɔrəl-,edju:'keiʃən]      
PE体育课      
Social Studies社会课 ['səuʃəl]
English英语课

十四、国家、城市(countries/cities)['kʌntriz] /['siti]

Australia澳大利亚     
China/PRC中国People's Republic of China)  ['pi:pls] [ri'pʌblik]  
New York纽约
London伦敦     
America/USA美国   
Sydney悉尼     
UK联合王国(United Kingdom)     
Moscow莫斯科
England英国   
Cairo开罗
Canada/CAN加拿大

十五、气象(weather)['weeə]  

cold寒冷的[kəuld]   
hot炎热的[hɔt]     
warm温暖的[wɔ:m]   
rainy下雨的['reini]      
cool凉爽的[ku:l]   
windy有风的['windi]      
snowy下雪的['snəui]     
cloudy多云的['klaudi]      
sunny晴朗的['sʌni]   
weather report天气预报['weeə] [ri'pɔ:t]   

十六、景物 (nature)['neitʃə]  

river河流['rivə]     
building建筑物['bildiŋ]      
lake湖泊[leik]   
rain雨[rein]     
stream河;溪[stri:m]   
cloud云[klaud]   
forest森林['fɔrist]     
sun太阳[sʌn]     
path小道[pɑ:θ, pæθ]     
mountain山['mauntin]      
road公路[rəud]     
sky天空[skai]
house房子[haus, hauz]  
rainbow彩虹['reinbəu]      
bridge桥[bridʒ]      
wind风[wind]   
moon月亮[mu:n]  
air空气[εə]

================================

【文件下载】
解压密码:okay66.com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|时尚英语网    

GMT+8, 2021-10-22 10:58 , Processed in 0.241642 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表