时尚英语网_官方网站_实战英语口语_交流平台_okay66.com

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 991|回复: 0

新概念英语单词(第一册)

[复制链接]

305

主题

307

帖子

1097

积分

管理员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
1097
发表于 2016-7-11 01:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新概念英语单词(第一册)

Lesson 1
excuse [ik'skju:z] v.原谅
me [mi:, mi] pron.我(宾格)
yes [jes] ad.是的
is [iz, s, z, əz] v.be动词现在时第三人称单数
this [eis] pron.这
your [jə:, jɔ:, jər, jɔ:r] 你的,你们的
handbag ['hændbæg] n.(女用)手提包
pardon ['pɑ:dən] int.原谅,请再说一遍
it [it] pron.它
thank you 感谢你(们)
very much 非常地

Lesson 2
pen [pen] n.钢笔
pencil ['pensl] n.铅笔
book [buk] n.书
watch [wɔtʃ] n.手表
coat [kəut] n.上衣,外衣
dress [dres] n.连衣裙
skirt [skə:t] n.裙子
shirt [ʃə:t] n.衬衣
car [kɑ:] n.小汽车
house [haus] n.房子

Lesson 3
umbrella [ʌm'brelə] n.伞
please [pli:z] int.请
here [hiə] ad.这里
my [mai] 我的
ticket ['tikit] n.票
number ['nʌmbə] n.号码
five [faiv] num.五
sorry ['sɔri] a.对不起的
sir [sə:] n.先生
cloakroom ['kləukru:m] n.衣帽存放处

Lesson 4
suit [su:t, sju:t] n.一套衣服
school [sku:l] n.学校
teacher ['ti:tʃə] n.老师
son [sʌn] n.儿子
daughter ['dɔ:tə] n.女儿

Lesson 5
Mr. ['mistə] 先生
good [gud] a.好
morning ['mɔ:niŋ] n.早晨
Miss [mis] 小姐
new [nju:] a.新的
student ['stju:dənt] n.学生
French [frentʃ] a.& n.法国人
German ['dʒə:mən] a.& n.德国人
nice ['nais] a.美好的
meet [mi:t] v.遇见
Japanese [ˌdʒæpə'ni:z] a.& n.日本人
Korean [kə'riən] a.& n.韩国人
Chinese [ˌtʃai'ni:z] a.& n.中国人
too [tu:] ad.也

Lesson 6
make [meik] n.(产品的)牌号
Swedish ['swi:diʃ] a.瑞典的
English ['iŋgliʃ] a.英国的
American [ə'merikən] a.美国的
Italian [i'tæliən] a.意大利的
Volvo ['vɔlvəʊ] n.沃尔沃
Peugeot n.标致
Mercedes ['mə:sidi:z] n.梅赛德斯
Toyota ['təʊjəʊtə] n.丰田
Daewoo n.大宇
Mini ['mini] n.迷你
Ford [fɔ:d] n.福特
Fiat ['faiæt, -ət] n.菲亚特

Lesson 7
I [ai] pron.我
am [m, əm, æm] v.be动词现在时第一人称单数
are [ɑ:] v.be动词现在时复数
name ['neim] n.名字
what [wɔt, wɑ:t] a.& pron.什么
nationality [ˌnæʃə'næliti] n.国籍
job [dʒɔb] n.工作
keyboard ['ki:bɔ:d] n.电脑键盘
operator ['ɔpəreitə] n.操作人员
engineer [ˌendʒi'niə] n.工程师

Lesson 8
policeman [pə'li:smən] n.警察
policewoman [pə'li:s,wumən] n.女警察
taxi driver 出租汽车司机
air hostess 空中小姐
postman ['pəustmən] n.邮递员
nurse [nə:s] n.护士
mechanic [mi'kænik] n.机械师
hairdresser ['heəˌdresə] n.理发师
housewife ['hauswaif] n.家庭妇女
milkman ['milkmən] n.送牛奶的人

Lesson 9
hello [hə'ləu] int.喂(表示问候)
hi [hai] int.喂,嗨
how [hau] ad.怎样
today [tə'dei] ad.今天
well [wel] a.身体好
fine [fain] a.美好的
thanks [θæŋks] int.谢谢
goodbye [ˌgud'bai] int.再见
see [si:] v.见

Lesson 10
fat [fæt] a.胖的
woman ['wumən] n.女人
thin [θin] a.瘦的
tall [tɔ:l] a.高的
short [ʃɔ:t] a.矮的
dirty ['də:ti] a.脏的
clean [kli:n] a.干净的
hot [hɔt] a.热的
cold [kəuld] a.冷的
old [əuld] a.老的
young [jʌŋ] a.年轻的
busy ['bizi] a.忙的
lazy ['leizi] a.懒的

Lesson 11
whose [hu:z] pron.谁的
blue [blu:] a.蓝色的
perhaps [pə'hæps] ad.大概
white [wait] a.白色的
catch [kætʃ] v.抓住

Lesson 12
father ['fɑ:eə] n.父亲
mother ['mʌeə] n.母亲
blouse [blauz] n.女衬衫
sister [sistə] n.姐,妹
tie [tai] n.领带
brother ['brʌeə] n.兄,弟
        his [hiz] 他的
        her [hə:] 她的

Lesson 13
colour ['kʌlə] n.颜色
green [gri:n] a.绿色
come [kʌm] v.来
upstairs [ˌʌp'steəz] ad.楼上
smart [smɑ:t] a.时髦的,巧妙的
hat [hæt] n.帽子
same [seim] a.相同的
lovely ['lʌvli] a.可爱的,秀丽的

Lesson 14
case  [keis] n. 箱子
carpet  ['kɑ:pit] n. 地毯
dog  [dɔg] n. 狗


Lesson 15
Customs  ['kʌstəmz] n. 海关
officer  ['ɔfisə] n. 官员
girl  [gə:l] n. 女孩,姑娘
Danish  ['deiniʃ] a.& n. 丹麦人
friend  ['deiniʃ] a.& n. 丹麦人
Norwegian  [nɔ:'wi:dʒən] a.& n. 挪威人
passport  ['pɑ:spɔ:t] n. 护照
brown  [braun] a. 棕色的
tourist  ['tuərist] n. 旅游者

Lesson 16
Russian  ['rʌʃən] a.& n. 俄罗斯人
Dutch  [dʌtʃ] a.& n. 荷兰人
these  [ei:z] pron. 这些(this的复数)
red  [red] a. 红色的
grey  [grei] a. 灰色的
yellow  ['jeləu] a. 黄色的
black  [blæk] a. 黑色的
orange  ['ɔrindʒ] a. 橘黄色的

Lesson 17
employee  [im'plɔi-i:] n.雇员
hard-working  ['hɑ:dwə:kiŋ] a. 勤奋的
sales reps  推销员
man  [mæn] n. 男人
office  ['ɔfis] n. 办公室
assistant  [ə'sistənt] n. 助手

Lesson 19
matter  ['mætə] n. 事情
children  ['tʃildrən] n. 孩子们(child 的复数)
tired  ['taiəd] a. 累,疲乏
boy  [bɔi] n. 男孩
thirsty  ['θə:sti] a. 渴
mum  ['mʌm] n. 妈妈(儿语)
sit down  [ˌsit'daun] 坐下
right  [rait] a. 好,可以
ice cream  [ˌais'kri:m] 冰淇淋

Lesson 20
big  [big] a.大的
small  [smɔ:l] a.小的
open  ['əupən] a.开着的
shut  [ʃʌt] a.关着的
light  [lait] a.轻的
heavy  ['hevi] a.重的
long  [lɔŋ] a.长的
shoe  [ʃu:] n.鞋子
grandfather  ['grændˌfɑ:eə] n.祖父,外祖父
grandmother  ['grænˌmʌeə] n.祖母,外祖母

Lesson 21
give  [giv] v. 给
one  [wʌn] pron. 一个
which  [witʃ] 哪一个

Lesson 22
empty  ['empti] a.空的
full  [ful] a.满的
large  [lɑ:dʒ] a.大的
little  ['litl] a.小的
sharp  [ʃɑ:p] a.尖的,锋利的
small  [smɔ:l] a.小的
big  [big] a.大的
blunt  [blʌnt] a.钝的
box  [bɔks] n.盒子,箱子
glass  [glɑ:s] n.杯子
cup  [kʌp] n.茶杯
bottle  ['bɔtl] n.瓶子
tin  [tin] n.罐头
knife  [naif] n.刀子
fork  [fɔ:k] n.叉子

Lesson 23
on  [ɔn] prep. 在…之上
shelf  [ʃelf] n. 架子,搁板

Lesson 24
desk  [desk] n.课桌
table  ['teibəl] n.桌子
plate  [pleit] n.盘子
cupboard  ['kʌbəd] n.食橱
cigarette  [ˌsigə'ret] n.香烟
television  ['teliˌviʒən, ˌteli'viʒən] n.电视机
floor  [flɔ:] n.地板
dressing table  梳妆台
magazine  [ˌmægə'zi:n] n.杂志
bed  [bed] n.床
newspaper  ['nju:sˌpeipə] n.报纸
stereo  ['steriəu, 'stiər-] n.立体声音响

Lesson 25
Mrs.  ['misiz] 夫人
kitchen ['kitʃin] n.厨房
refrigerator [ri'fridʒəreitə] n.电冰箱
right  [rait] n.右边
electric  [i'lektrik] a.带电的,可通电的
left [left] n.左边
cooker  ['kukə] n.炉子,炊具
middle  ['midl] n.中间
of [əv, ə, ɔv] prep.(属于)…的
room  [ru:m] n.房间
cup  [kʌp] n.杯子

Lesson 26
where [weə] ad.在哪里
in  [in] prep.在…里

Lesson 27
living room ['liviŋ ru:m] 客厅
near [niə] prep.靠近
window ['windəu] n.窗户
armchair ['ɑ:mtʃeə] n.手扶椅
door [dɔ:] n.门
picture ['piktʃə] n.图画
wall [wɔ:l] n.墙

Lesson 28
trousers  ['trauzəz] n.〔复数〕长裤

Lesson 29
shut [ʃʌt] v.关门
bedroom ['bedrum, -ru:m] n.卧室
untidy [ˌʌn'taidi] a.乱,不整齐
must [mʌst] modal verb.必须,应该
open ['əupən] v.打开
air [eə] v.使…通风,换换空气
put [put] v.放置
clothes [kləuez] n.衣服
wardrobe ['wɔ:drəub] n.大衣柜
dust [dʌst] v.掸掉灰尘
sweep [swi:p] v.扫

Lesson 30
empty  ['empti] v.倒空,使…变空
read  [ri:d] v.读
sharpen  ['ʃɑ:pən] v.削尖,使锋利
put on  [ˌput'ɔn] 穿上
take off  脱掉
turn on  [tə:n ɔn] 开(电灯)
turn off  关(电灯)

Lesson 31
garden  ['gɑ:dn] n.花园
under  ['ʌndə] prep.在…之下
tree  [tri:] n.树
climb  [klaim] v.爬,攀登
who  [hu:] pron.谁
run  [rʌn] v.跑
grass  [grɑ:s] n.草,草地
after  ['ɑ:ftə] prep.在…之后
cat  [kæt] n.猫

Lesson 32
type  [taip] v.打字
letter  ['letə] n.信
basket  ['bɑ:skit] n.篮子
eat  [i:t] v.吃
bone  [bəun] n.骨头
clean  [kli:n] v.清洗
tooth  [tu:θ] n.牙齿
cook  [kuk] v.做(饭菜)
milk  [milk] n.牛奶
meal  [mi:l] n.饭,一顿饭
drink  [driŋk] v.喝
tap  [tæp] n.(水)龙头

Lesson 33
day  [dei] n.日子
cloud  [klaud] n.云
sky  [skai] n.天空
sun  [sʌn] n.太阳
shine  [ʃain] v.照耀
with  [wie, wiθ] prep.和…在一起
family  ['fæməli] n.家庭(成员)
walk  [wɔ:k] v.走路,步行
over  ['əuvə] prep.跨越,在…之上
bridge  [bridʒ] n.桥
boat  [bəut] n.船
river  ['rivə] n.河
ship  [ʃip] n.轮船
aeroplane  ['eərəplein] n.飞机
fly  [flai] v.飞

Lesson 34
sleep  [sli:p] v.睡觉
shave  [ʃeiv] v.刮脸
cry  [krai] v.哭,喊
wash  [wɔʃ] v.洗
wait  [weit] v.等
jump  [dʒʌmp] v.跳

Lesson 35
photograph  ['fəutəgrɑ:f] n.照片
village  ['vilidʒ] n.村庄
valley  ['væli] n.山谷
between  [bi'twi:n] prep.在…之间
hill  [hil] n.小山
another  [ə'nʌeə] prep.另一个
wife  [waif] n.妻子
along  [ə'lɔŋ] prep.沿着
bank  [bæŋk] n.河岸
water  ['wɔ:tə] n.水
swim  [swim] v.游泳
across  [ə'krɔs] prep.横过
building  ['bildiŋ] n.大楼,建筑物
park  [pɑ:k] n.公园
into  ['intu, 'intə] prep.进入

Lesson 36
beside  [bi'said] prep.在…旁
off  [ɔf] prep.离开

Lesson 37
work [wə:k] v.工作
hard ['hɑ:d] ad.努力地
make [meik] v.做
bookcase ['buk-keis] n.书橱,书架
hammer ['hæmə] n.锤子
paint [peint] v.上漆,涂
pink [piŋk] n.& a.粉红色
favourite ['feivərit] a.最喜欢的

Lesson 38
homework  ['həumwə:k] n.作业
listen  ['lisən] v.听
dish  [diʃ] n.盘子,碟子

Lesson 39
front  [frʌnt] n.前面
in front of  在…之前
careful  ['keəful] a.小心的,仔细的
vase  [vɑ:z, veis, veiz] n.花瓶
drop  [drɔp] v.掉下
flower  ['flauə] n.花

Lesson 40
show  [ʃəu] v.给…看
send  [send] v.送给
take  [teik] v.带给

Lesson 41
cheese  [tʃi:z] n.乳酪,干酪
bread  [bred] n.面包
soap  [səup] n.肥皂
chocolate  ['tʃɔklit] n.巧克力
sugar  ['ʃugə] n.糖
coffee  ['kɔfi] n.咖啡
tea  [ti:] n.茶
tobacco  [tə'bækəu] n.烟草,烟丝

Lesson 42
bird  [bə:d] n.鸟
any  ['eni] det.一些
some  [sʌm] det.一些

Lesson 43
of course  [əv'kɔ:s] 当然
kettle  ['ketl] n.水壶
behind  [bi'haind] prep.在…后面
teapot  ['ti:pɔt] n.茶壶
now  [nau] ad.现在,此刻
find  [faind] v.找到
boil  [bɔil] v.沸腾,开

Lesson 45
can  [kæn] 能够
boss  [bɔs] n.老板,上司
minute  ['minit, mai'nju:t] n.分(钟)
ask  [ɑ:sk] v.请求,要求
handwriting  ['hændˌraitiŋ] n.书写
terrible  ['terəbəl] a.糟糕的,可怕的

Lesson 46
lift  [lift] v.拿起,搬起,举起
cake  [keik] n.饼,蛋糕
biscuit  ['biskit] n.饼干

Lesson 47
like  [laik] v.喜欢,想要
want  [wɔnt, wɑ:nt] v.想

Lesson 48
fresh  [freʃ] a.新鲜的
egg  [eg] n.鸡蛋
butter  ['bʌtə] n.黄油
pure  [pjuə] a.纯净的
honey  ['hʌni] n.蜂蜜
ripe  [raip] a.成熟的
banana  [bə'nɑ:nə] n.香蕉
jam  [dʒæm] n.果酱
sweet  [swi:t] a.甜的
orange  ['ɔrindʒ] n.橙
Scotch whisky  苏格兰威士忌
choice  [tʃɔis] a.上等的,精选的
apple  ['æpəl] n.苹果
wine  [wain] n.酒,果酒
beer  [biə] n.啤酒
blackboard  ['blækbɔ:d] n.黑板

Lesson 49
butcher  ['butʃə] n.卖肉的
meat  [mi:t] n.(食用)肉
beef  [bi:f] n.牛肉
lamb  [læm] n.羔羊肉
husband  ['hʌzbənd] n.丈夫
steak  [steik] n.牛排
mince  [mins] n.肉馅,绞肉
chicken  ['tʃikin] n.鸡
tell  [tel] v.告诉
truth  [tru:θ] n.实情
either  ['aieə] ad.也(用于否定句)
Lesson 50
tomato  [tə'mɑ:təu] n.西红柿
potato  [pə'teitəu] n.土豆
cabbage  ['kæbidʒ] n.卷心菜
lettuce  ['letis] n.莴苣
pea  [pi:] n.豌豆
bean  [bi:n] n.豆角
pear  [peə] n.梨
grape  [greip] n.葡萄
peach  [pi:tʃ] n.桃

Lesson 51
Greece  [gri:s] n.希腊
climate  ['klaimit] n.气候
country  ['kʌntri] n.国家
pleasant  ['plezənt] a.宜人的
weather  ['weeə] n.天气
spring  [spriŋ] n.春季
windy  ['windi] a.有风的
warm [wɔ:m] a.温暖的
rain  [rein] v.下雨
sometimes  ['sʌmtaimz] ad.有时
summer  ['sʌmə] n.夏天
autumn  ['ɔ:təm] n.秋天
winter  ['wintə] n.冬天
snow  [snəu] v.下雪
January  ['dʒænjuəri] n.月
February  ['februəri] n.月
March  [mɑ:tʃ] n.月
April  ['eiprəl] n.月
May  [mei] n.月
June  [dʒu:n] n.月
July  [dʒu'lai] n.月
August  ['ɔ:gəst] n.月
September  [sep'tembə] n.月
October  [ɔk'təubə] n.月
November  [nəu'vembə] n.月
December  [di'sembə] n.月

Lesson 52
the U.S.  美国
Brazil  [brə'zil] n.巴西
Holland  ['hɔlənd] n.荷兰
England  ['iŋglənd] n.英国
France  ['fræns] n.法国
Germany  ['dʒə:məni] n.德国
Italy  ['itəli] n.意大利
Norway  ['nɔ:wei] n.挪威
Russia  ['rʌʃə] n.俄罗斯
Spain  [spein] n.西班牙
Sweden  ['swi:dn] n.瑞典

Lesson 53
mild  [maild] a.温和的,温暖的
always  ['ɔ:lweiz] ad.总是
north  [nɔ:θ] n.北方
east  [i:st] n.东方
wet  [wet] a.潮湿的
west  [west] n.西方
south  [sauθ] n.南方
season  ['si:zən] n.季节
best  [best] ad.最
night  [nait] n.夜晚
rise  [raiz] v.升起
early  ['ə:li] ad.早
set  [set] v.(太阳)落下去
late  [leit] ad.晚,迟
interesting  ['intristiŋ] a.有趣的,有意思的
subject  ['sʌbdʒikt] n.话题
conversation  [ˌkɔnvə'seiʃən] n.谈话

Lesson 54
Australia  [ɔ'streiliə] n.澳大利亚
Australian  [ɔ'streiliən] n.澳大利亚人
Austria  ['ɔstriə] n.奥地利
Austrian  ['ɔstriən] n.奥地利人
Canada  ['kænədə] n.加拿大
Canadian  [kə'neidiən] n.加拿大人
China  ['tʃainə] n.中国
Finland  ['finlənd] n.芬兰
Finnish  ['finiʃ] n.芬兰人
India  ['indiə] n.印度
Indian  ['indiən] n.印度人
Japan  [dʒə'pæn] n.日本
Nigeria  [nai'dʒiəriə] n.尼日利亚
Nigerian  [nai'dʒiəriən] n.尼日利亚人
Turkey  ['tə:ki] n.土耳其
Turkish  ['tə:kiʃ] n.土耳其人
Korea  [kə'riə, kɔ('riə] n.韩国
Polish  ['pəuliʃ] n.波兰人
Poland  ['pəulənd] n.波兰
Thai  [tai] n.泰国人
Thailand  ['tailænd] n.泰国

Lesson 55
live  [liv] v.住,生活
stay  [stei] v.呆在,停留
home  [həum] n.家 ad.在家,到家
housework  ['hauswə:k] n.家务
lunch  [lʌntʃ] n.午饭
afternoon  [ˌɑ:ftə'nu:n] n.下午
usually  ['ju:ʒuəli, 'ju:ʒəli] ad.通常
together  [tə'geeə] ad.一起
evening  ['i:vniŋ] n.晚上
arrive  [ə'raiv] v.到达
night  [nait] n.夜间


Lesson 57
o'clock  [ə'klɔk] ad.点钟
shop  [ʃɔp] n.商店
moment  ['məumənt] n.片刻,瞬间

Lesson 59
envelope  ['envələup] n.信封
writing paper  信纸
shop assistant  售货员
size  [saiz] n.尺寸,尺码,大小
pad  [pæd] n.信笺簿
glue  [glu:] n.胶水
chalk  [tʃɔ:k] n.粉笔
change  [tʃeindʒ] n.零钱,找给的钱

Lesson 61
feel [fi:l] v.感觉
look [luk] v.看(起来)
must  [mʌst] 必须
call  [kɔ:l] v.叫,请
doctor  ['dɔktə] n.医生
telephone  ['telifəun] n.电话
remember  [ri'membə] v.记得,记住
mouth  [mauθ] n.嘴
tongue  [tʌŋ] n.舌头
bad  [bæd] a.坏的,严重的
cold  [kəuld] n.感冒
news  [nju:z] n.消息
headache  ['hedeik] n.头痛
aspirin  ['æspərin] n.阿斯匹林
earache  ['iəreik] n.耳痛
toothache  ['tu:θeik] n.牙痛
dentist  ['dentist] n.牙医
stomach ache  胃痛
medicine  ['medsən] n.药
temperature  ['tempərətʃə] n.温度
flu  [flu:] n.流行性感冒
measles  ['mi:zəlz] n.麻疹
mumps  [mʌmps] n.腮腺炎

Lesson 63
better  ['betə] a.形容词well的比较级
certainly  ['sə:tənli] ad.当然
get up  [get ʌp] 起床
yet  [jet] ad.还,仍
rich  [ritʃ] a.油腻的
food  [fu:d] n.食物
remain  [ri'mein] v.保持,继续

Lesson 64
play  [plei] v.玩
match  [mætʃ] n.火柴
talk  [tɔ:k] v.谈话
library  ['laibrəri] n.图书馆
drive  [draiv] v.开车
so  [səu] ad.如此地
quickly  ['kwikli] ad.快地
lean out of  身体探出
break  [breik] v.打破

Lesson 65
Dad  [dæd] n.爸(儿语)
key  [ki:] n.钥匙
baby  ['beibi] n.婴儿
hear  [hiə] v.听见
enjoy  [in'dʒɔi] v.玩得快活
yourself  [jə'self] pron.你自己
ourselves  [auə'selvz] pron.我们自己

Lesson 66
myself  [mai'self] pron.我自己
themselves  [eəm'selvz] pron.他们自己
himself  [him'self] pron.他自己
herself  [hə:'self] pron.她自己

Lesson 67
greengrocer['gri:nˌgrəusə] n.蔬菜水果零售商
absent  ['æbsənt, əb'sent] a.缺席的
Monday  ['mʌndi] n.星期一
Tuesday  ['tju:zdi:, 'tu:z-] n.星期二
Wednesday  ['wenzdi] n.星期三
Thursday  ['θə:zdi] 星期四
keep  [ki:p] v.(身体健康)处于(状况)
spend  [spend] v.度过
weekend  ['wi:kend, ˌwi:k'end] n.周末
Friday  ['fraidi] n.星期五
Saturday  ['sætədi] n.星期六
Sunday  ['sʌndi] n.星期日
country  ['kʌntri] n.乡村
lucky  ['lʌki] a.幸运的

Lesson 68
church  [tʃə:tʃ] n.教堂
dairy  ['deəri] n.乳品店
baker  ['beikə] n.面包师傅
grocer  ['grəusə] n.食品杂货商

Lesson 69
year  [jiə, jə:] n.年
race  [reis] n.比赛
town  [taun] n.城镇
crowd  [kraud] n.人群
stand  [stænd] v.站立
exciting  [ik'saitiŋ] a.使人激动的
just  [dʒʌst] ad.正好,恰好
finish  ['finiʃ] n.结尾,结束
winner  ['winə] n.获胜者
behind  [bi'haind] prop.在…之后
way  [wei] n.路途

Lesson 71
awful  ['ɔ:ful] ad.让人讨厌的,坏的
telephone  ['telifəun] v.& n.打电话
time  [taim] n.次(数)
answer  ['ɑ:nsə] v.接(电话)
last  [lɑ:st] a.最后的,前一次的
phone  [fəun] n.电话(=telephone)
again  [ə'gein] ad.又一次地
say  [sei] v.说

Lesson 73
week  [wi:k] n.周
London  ['lʌndən] n.伦敦
suddenly  ['sʌdnli] ad.突然地
bus stop  ['bʌstɔp] 公共汽车车站
smile  [smail] v.微笑
pleasantly  ['plezntli] ad.愉快地
understand [ˌʌndə'stænd] v.懂,明白
speak  [spi:k] v.讲,说
hand  [hænd] n.手
pocket  ['pɔkit] n.衣袋
phrasebook  n.短语手册,常用语手册
phrase  [freiz] n.短语
slowly  ['sləuli] ad.缓慢地

Lesson 74
hurriedly  ['hʌridli] ad.匆忙地
cut  [kʌt] v.割,切
thirstily  ['θə:stili] ad.口渴地
go  [gəu] v.走
greet  [gri:t] v.问候,找招呼

Lesson 75
ago [ə'gəu] ad.以前
buy [bai] v.买
pair  [peə] n.双,对
fashion  ['fæʃən] n.(服装的)流行式样
uncomfortable [ʌn'kʌmftəbəl] a.不舒服的
wear  [weə] v.穿着
Lesson 77
appointment [ə'pɔintmənt] n.约会,预约
urgent ['ə:dʒənt] a.紧急的,急迫的
till [til] prep.直到…为止
Lesson 79
shopping ['ʃɔpiŋ] n.购物
list
  n.单子
  vegetable ['vedʒtəbəl] n.蔬菜
  need [ni:d] v.需要
  hope [həup] v.希望
  thing [θiŋ] n.事情
  money ['mʌni] n.钱
  Lesson 80
  groceries ['grəusəriz] n.食品杂货
  fruit [fru:t] n.水果
  stationery ['steiʃənəri, -neri] n.文具
  newsagent ['nju:zˌeidʒənt] n.报刊零售人
  chemist ['kemist] n.化剂师,化学家
  Lesson 81
  bath [bɑ:θ] n.洗澡
  nearly ['niəli] ad.几乎,将近
  ready ['redi] a.准备好的,完好的
  dinner ['dinə] n.正餐,晚餐
  restaurant ['restərɔnt] n.饭馆,餐馆
  roast [rəust] a.烤的
  Lesson 82
  breakfast ['brekfəst] n.早饭
  haircut ['heəkʌt] n.理发
  party ['pɑ:ti] n.聚会
  holiday ['hɔlidi] n.假日
  Lesson 83
  mess [mes] n.杂乱,凌乱
  pack [pæk] v.包装,打包,装箱
  suitcase ['su:tkeis, 'sju:t] n.手提箱
  leave [li:v] v.离开
  already [ɔ:l'redi] ad.已经
  Lesson 85
  Paris ['pæris] n.巴黎
  cinema ['sinimə] n.电影院
  film [film] n.电影
  beautiful ['bju:tifəl] a.漂亮的
  city ['siti] n.城市
  never ['nevə] ad.从来没有
  ever ['evə] ad.在任何时候
  Lesson 87
  attendant [ə'tendənt] n.接待员
  bring [briŋ] v.带来,送来
  garage ['gærɑ:ʒ] n.车库,汽车修理厂
  crash [kræʃ] n.碰撞
  lamp-post [læmp pəust] 灯杆
  repair [ri'peə] v.修理
  try [trai] v.努力,设法
  Lesson 89
  believe [bi'li:v] v.相信,认为
  may [mei] (用于请求许可)可以
  how long 多长
  since [sins] prep.自从
  why [wai] ad.为什么
  sell [sel] v.卖,出售
  because [bi'kɔz] conj.因为
  retire [ri'taiə] v.退休
  cost [kɔst] v.花费
  pound [paund] n.英镑
  worth [wə:θ] prep.值…钱
  penny ['peni] n.便士
  Lesson 91
  still [stil] ad.还,仍旧
  move [mu:v] v.搬家
  miss [mis] v.想念,思念
  neighbour ['neibə] n.邻居
  person ['pə:sn] n.人
  people ['pi:pl] n.人们
  poor [puə] a.可怜的
  Lesson 93
  pilot ['pailət] n.飞行员
  return [ri'tə:n] v.返回
  New York ['nju: 'jɔ:k] n.纽约
  Tokyo ['təukjəu] n.东京
  Madrid [mə'drid] n.马德里
  fly [flai] v.飞行
  Lesson 94
  Athens ['æθinz] n.雅典
  Berlin [bə:'lin] n.柏林
  Bombay [bɔm'bei] n.孟买
  Geneva [dʒi'ni:və] n.日内瓦
  Moscow ['mɔskəu] n.莫斯科
  Rome [rəum] n.罗马
  Seoul [səul] n.汉城
  Stockholm ['stɔkhoum] n.斯德哥尔摩
  Sydney ['sidni] n.悉尼
  Lesson 95
  return [ri'tə:n] n.往返
  train [trein] n.火车
  platform ['plætfɔ:m] n.站台
  plenty ['plenti] n.大量
  bar [bɑ:] n.酒吧
  station ['steiʃən] n.车站,火车站
  catch [kætʃ] v.赶上
  miss [mis] v.错过
  Lesson 97
  leave [li:v] v.遗留
  describe [di'skraib] v.描述
  zip [zip] n.拉链
  label ['leibəl] n.标签
  handle ['hændl] n.提手,把手
  address [ə'dres] n.地址
  pence [pens] n.penny的复数形式
  belong [bi'lɔŋ] v.属于
  Lesson 99
  ow [au] int.哎哟
  slip [slip] v.滑倒,滑了一脚
  fall [fɔ:l] v.落下,跌倒
  downstairs [ˌdaun'steəz] ad.下楼
  hurt [hə:t] v.伤,伤害,疼痛
  back [bæk] n.背
  stand up 起立,站起来
  help [help] v.帮助
  at once [ət 'wʌns] 立即
  sure [ʃuə] a.一定的,确信的
  X-ray ['eksrei] n.X光透视
  Lesson 101
  Scotland  ['skɔtlənd] n.苏格兰(英国)
  card  [kɑ:d] n.明信片
  youth  [ju:θ] n.青年
  hostel  ['hɔstəl] n.招待所,旅馆
  association  [əˌsəusi'eiʃən] n.协会
  soon  [su:n] ad.不久
  write  [rait] v.写
  Lesson 103
  exam  [ig'zæm] n.考试
  pass [pɑ:s] v.及格,通过
  mathematics [ˌmæθə'mætiks] n.数学
  question ['kwestʃən] n.问题
  easy ['i:zi] a.容易的
  enough [i'nʌf] ad.足够地
  paper ['peipə] n.考卷
  fail [feil] v.未及格,失败
  answer ['ɑ:nsə] v.回答
  mark [mɑ:k] n.分数
  rest [rest] n.其他的东西
  difficult ['difikəlt] a.困难的
  hate [heit] v.讨厌
  low [ləu] a.低的
  cheer [tʃiə] v.振作,振奋
  guy [gai] n.家伙,人
  top [tɔp] n.上方,顶部
  Lesson 104
  clever ['klevə] a.聪明的
  stupid ['stju:pid] a.笨的
  cheap [tʃi:p] a.便宜的
  expensive [ik'spensiv] a.贵的
  fresh [freʃ] a.新鲜的
  stale [steil] a.变馊的
  low [ləu] a.低的,矮的
  loud [laud] a.大声的
  high [hai] a.高的
  hard ['hɑ:d] a.硬的
  sweet [swi:t] a.甜的
  soft [sɔft] a.软的
  sour [sauə] a.酸的
  Lesson 105
  spell [spel] v.拼写
  intelligent[in'telidʒənt] a.聪明的,有智慧的
  mistake [mis'teik] n.错误
  present [pri'zent, 'prezənt] n.礼物
  dictionary ['dikʃənəri] n.词典
  Lesson 106
  carry ['kæri] v.携带
  correct [kə'rekt] v.改正,纠正
  Lesson 107
  madam ['mædəm] n.夫人,女士(对妇女的尊称)
  as well 同样
  suit [su:t, sju:t] v.适于
  pretty ['priti] a.漂亮的
  Lesson 109
  idea [ai'diə] n.主意
  a little 少许(用于不可数名词之前)
  teaspoonful ['ti:spu:nful] n.一满茶匙
  less [les] a.(little的比较级)校少的,更小的
  a few 几个(用于可数名词之前)
  pity ['piti] n.遗憾
  instead [in'sted] ad.代替
  advice [əd'vais] n.建议,忠告
  Lesson 110
  most [məust] a.(many,much的最高级)最多的
  least [li:st] a.(little的最高级)最小的,最少的
  best [best] a.(good的最高级)最好的
  worse [wə:s] a.(bad的比较级)更坏的
  worst [wə:st] a.(bad的最高级)最坏的
  Lesson 111
  model ['mɔdl] n.型号,式样
  afford [ə'fɔ:d] v.付得起(钱)
  deposit [di'pɔzit] n.预付定金
  instalment [in'stɔ:lmənt] n.分期付款
  price [prais] n.价格
  millionaire [ˌmiljə'neə] n.百万富翁
  Lesson 113
  conductor [kən'dʌktə] n.售票员
  fare [feə] n.车费,车票
  change [tʃeindʒ] v.兑换(钱)
  note [nəut] n.纸币
  passenger ['pæsindʒə] n.乘客
  none [nʌn] pron.没有任何东西
  neither ['naieə, 'ni:eə] ad.也不
  get off 下车
  tramp [træmp] n.流浪汉
  except [ik'sept] prep.除…外
  Lesson 115
  anyone['eniwʌn]pron.(用于疑问句,否定式)任何人
  knock [nɔk] v.敲,打
  everything ['evriθiŋ] pron.一切事物
  quiet ['kwaiət] a.宁静的,安静的
  impossible [im'pɔsəbəl] a.不可能的
  invite [in'vait] v.邀请
  anything ['eniθiŋ] pron.任何东西
  nothing ['nʌθiŋ] pron.什么也没有
  lemonade [ˌlemə'neid] n.柠檬水
  joke [dʒəuk] v.开玩笑
  Lesson 116
  asleep [ə'sli:p] a.睡觉,睡着(用作表语)
  glasses ['gla:siz] n.眼镜
  Lesson 117
  dining room 饭厅
  coin [kɔin] n.硬币
  mouth [mauθ] n.嘴
  swallow [swɔləu] v.吞下
  later ['leitə] ad.后来
  toilet ['tɔilit] n.厕所,盥洗室
  Lesson 118
  ring [riŋ] v.响
  Lesson 119
  story ['stɔ:ri] n.故事
  happen ['hæpən] v.发生
  thief [θi:f] n.贼
  enter ['entə] v.进入
  dark [dɑ:k] a.黑暗的
  torch [tɔ:tʃ] n.手电筒
  voice [vɔis] n.(说话的)声音
  parrot ['pærət] n.鹦鹉
  Lesson 120
  exercise book 练习本
  Lesson 121
  customer ['kʌstəmə] n.顾客
  forget [fə'get] v.忘记
  manager ['mænidʒə] n.经理
  serve [sə:v] v.照应,服务,接待
  counter ['kauntə] n.柜台
  recognize ['rekəgnaiz] v.认识
  Lesson 122
  road [rəud] n.路
  Lesson 123
  during ['djuəriŋ] prep.在…期间
  trip [trip] n.旅行
  travel ['trævəl] v.旅行
  offer ['ɔfə] v.提供
  job [dʒɔb] n.工作
  guess [ges] v.猜
  grow [grəu] v.长,让…生长
  beard [biəd] n.(下巴上的)胡子,络腮胡子
  Lesson 124
  kitten ['kitn] n.小猫
  Lesson 125
  water ['wɔ:tə] v.浇水
  terribly ['terəbli] ad.非常
  dry [drai] a.干燥的,干的
  nuisance ['nju:səns] n.讨厌的东西或人
  mean [mi:n] v.意味着,意思是
  surprise [sə'praiz] n.惊奇,意外的事
  Lesson 126
  immediately [i'mi:diətli] ad.立即地
  Lesson 127
  famous ['feiməs] a.著名的
  actress ['æktris] n.女演员
  at least 至少
  actor ['æktə] n.男演员
  read [ri:d] v.通过阅读得知
  Lesson 129
  wave [weiv] v.招手
  track [træk] n.跑道
  mile [mail] n.英里
  overtake [ˌəuvə'teik] v.从后面超越,超车
  speed [spi:d] 限速
  dream [dri:m] v.做梦,思想不集中
  sign [sain] n.标记,牌子
  driving licence ['draiviŋ 'laisəns] 驾驶执照
  charge [tʃɑ:dʒ] v.罚款
  darling ['dɑ:liŋ] n.亲爱的(用作表示称呼)
  Lesson 131
  Egypt ['i:dʒipt] n.埃及
  abroad [ə'brɔ:d] ad.国外
  worry ['wʌri] v.担忧
  Lesson 133
  reporter [ri'pɔ:tə] n.记者
  sensational [sen'seiʃənəl]a.爆炸性的,耸人听闻的
  mink coat ['miŋk-kəut] 貂皮大衣
  Lesson 135
  future ['fju:tʃə] n.未来的
  get married 结婚
  hotel [həu'tel] n.饭店
  latest ['leitist] a.最新的
  introduce ['intrə'dju:s] v.介绍
  Lesson 137
  football ['futbɔ:l] n.足球
  pool [pu:l] n.赌注
  win [win] v.赢
  world [wə:ld] n.世界
  poor [puə] a.贫穷的
  depend [di'pend] v.依靠(on)
  Lesson 139
  extra ['ekstrə] a.额外的
  engineer [ˌendʒi'niə] n.工程师
  overseas [ˌəuvə'si:z] a.海外的,国外的
  engineering [ˌendʒi'niəriŋ] n.工程
  company ['kʌmpəni] n.公司
  line [lain] n.线路
  Lesson 141
  excited [ik'saitid] a.兴奋的
  get on 登上
  middle-aged ['midl'eidʒid] a.中年的
  opposite ['ɔpəzit] prep.在…对面
  curiously ['kjuəriəsli] ad.好奇地
  funny ['fʌni] a.可笑的,滑稽的
  powder ['paudə] n.香粉
  compact ['kɔmpækt] n.带镜的化妆盒
  kindly ['kaindli] ad.和蔼地
  ugly ['ʌgli] a.丑陋的
  amused [ə'mju:zd] a.有趣的
  smile [smail] v.微笑
  embarrassed [im'bærəst] a.尴尬的,窘迫的
  Lesson 142
  worried ['wʌrid] a.担心,担忧
  regularly ['regjuləli] ad.经常地,定期地
  Lesson 143
  surround [sə'raund] v.包围
  wood [wud] n.树林
  beauty spot  风景点
  hundred ['hʌndrid] n.百
  city ['siti] n.城市
  through [θru:] prep.穿过
  visitor ['vizitə] n.参观者,游客,来访者
  tidy ['taidi] a.整齐的
  litter ['litə] n.杂乱的东西
  litter basket  废物筐
  place [pleis] v.放
  throw [θrəu] v.扔,抛
  rubbish ['rʌbiʃ] n.垃圾
  count  [kaunt] v.数,点
  cover ['kʌvə] v.覆盖
  piece  [pi:s] n.碎片
  tyre  ['taiə] n.轮胎
  rusty ['rʌsti] a.生锈的
  among [ə'mʌŋ] prep.在…之间
  prosecute  ['prɔsikju:t] v.依法处置

  ================================

  【文件下载】

  解压密码:okay66.com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|时尚英语网    

GMT+8, 2022-1-20 23:12 , Processed in 0.171475 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表